EL PLE

El Ple, format pel batle i els regidors/es, és l'òrgan de màxima representació política del poble al govern municipal. El Ple es reuneix mensualment, amb caràcter ordinari. Els plenaris són el darrer dijous de cada mes a les 20:00h.

Actualment, el Ple està compost per 13 regidors i regidores que es distribueixen en tres grups polítics:

ppalaro

Grup municipal Popular d’Alaró

Portaveu: Llorenç Perelló Rosselló (batle)

Regidors: Llorenç Rosselló Campins, Catalina Cifre Rosselló, Andreu Homar Campins, Maria A. Cabañero Lavara, Antoni Mateu Morro, Víctor M. Peco Campins, Maria Antònia Martorell Campins i Gabriel A. Ferrer Isern.

Facebook: Populars d’Alaró (https://www.facebook.com/ppdalaro)

psoe

Grup municipal Socialista d’Alaró

Portaveu: Andrés Vidal Borràs

Regidors: Omar Alesis Hernández Enríquez

Facebook: Socialistes d’Alaró PSOE (https://www.facebook.com/socialistesdalaro.psoe)

mes alaro

Grup municipal Més per Alaró

Portaveu: Aina Sastre Bestard

Regidors: Adolfo J. Collado Rosselló

Facebook: Més per Alaró (https://www.facebook.com/mesperalaro)