Normes subsidiàries de planejament

Planejament definitivament aprovat:

 • Normes Subsidiàries de Planejament del municipi d’Alaró (A.D. 17.10.2003):

             Documentació escrita

             Plànols

             VISOR D’URBANISME D’ALARÓ (Sistema d’informació urbanística d’Alaró)
 

 • Correcció d’error material d’una contradicció existent entre les superfícies de la fitxa de la UE-1 de les NNSS de planejament del municipi d’Alaró (A.D. 28.07.2006)
   

 • Modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament en relació al canvi de qualificació d’un solar per passar d’equipament sanitari EQ-S01 a equipament sociocultural del municipi d’Alaró (A.D. 15.02.2008)
   

 • Modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament en relació a la modificació de la Unitat d’execució núm. 2 (C/ de Can Manyoles, zona antic Escorxador)(A.D. 27.05.2022)
   
 • Modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament  en relació a la modificació de l’alineació del C/ de Pere Rosselló i Oliver, Batle, cantonada amb el C/ de Son Amengual (A.D. 05.05.2023) 
 • Estudis de detall

 

Planejament en revisió/tramitació: