Contractació

INFORMACIÓ PERFIL DEL CONTRACTANT DE L’AJUNTAMENT D’ALARÓ

➢ El perfil del contractant de l’Ajuntament d’Alaró es troba allotjat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PCSP), accessible en el següent enllaç:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&ubicacionOrganica=GmWJV%2FydjOA%3D

➢ Depenent de l’òrgan de contractació que correspongui, les licitacions es publiquen a l’apartat de la Junta de Govern Local o al del Ple, accessibles directament en els següents enllaços:

o “Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alaró”:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=BiBc%2Bv7V%2BxCiEJrVRqloyA%3D%3D

o “Pleno del Ayuntamiento de Alaró”:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=NJG9Cyp4S%2FF7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Per veure els expedients de contractació concrets, s’ha de clicar a la pestanya “Licitacions” i després en el número d’expedient.

➢ Les persones o entitats interessades en participar en una licitació, primer s’hauran de registrar a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

A la pàgina d’inici de la PCSP, a la pestanya “Informació”, hi ha publicades guies d’ajuda per a empreses.

➢ Els operadors econòmics poden contactar amb la Plataforma de Contractació del Sector Públic de les següents maneres:

o Altes d’usuaris d’operadors econòmics, subscripcions o serveis a empreses no relacionats amb la presentació telemàtica d’ofertes:
Telf.: 91 443 09 66
Correu: contrataciondelestado@hacienda.gob.es

o Incidències en la preparació o enviament de les ofertes:
Telf.: 91 524 12 42
Correu: licitacionE@hacienda.gob.es (indicant el número d’expedient, l’òrgan de contractació i detall de l’error amb captura de pantalla si és possible)

Les instruccions concretes es troben a la pestanya “Contacte”.