Actes Juntes de Govern

La Junta de Govern Local és l'òrgan que, sota la presidència del batle, col∙labora de forma col∙legiada en la funció de direcció política que li correspon a aquest i exerceix les funcions executives i administratives que li atribueixen les lleis.

Quant a la seva composició, correspon al batle nomenar i separar lliurement els membres de la Junta de Govern. Actualment, la Junta de Govern Local està formada pels regidors: Llorenç Rosselló Campins, Catalina Cifre Rosselló, Andreu Homar Campins i Maria Antònia Martorell Campins, a més del batle, que és el president de l'òrgan.

La Junta de Govern es reuneix amb caràcter ordinari amb una periodicitat quinzenal, sense perjudici de sessions extraordinàries per a l'adequada preparació de les propostes i resolucions que hagi d'adoptar.

A continuació es poden consultar les actes de les diferents sessions d’aquest òrgan: