Borsa de tècnic superior en educació infantil, mitjançant concurs de mèrits 

19-Setembre-2022

L'objecte d’aquesta convocatòria és la formació d'una borsa de treball de personal tècnic superior en educació infantil per cobrir les vacants, baixes i/o necessitats de personal que puguin sorgir a l’Escola Infantil municipal de 1r. cicle (0-3 anys) Es Nieró, tant pel que fa a tècnics superiors d’educació infantil que tenguin a càrrec una aula, com als que facin tasques de suport als anteriors (el professional més un per cada tres unitats).

La finalitat de crear la borsa és poder formalitzar, amb les persones que la integrin, contractes en qualsevol modalitat de durada determinada prevista i amb subjecció a la legislació vigent. Formalitzat el contracte, s'han de respectar les limitacions que estableixen l'article 15 i la disposició addicional quinzena de l'Estatut dels treballadors pel que fa a la durada màxima i l'encadenament de contractes.