Borsa d'auxiliar tècnic educatiu, mitjançant concurs de mèrits

19-Setembre-2022

L'objecte de la present convocatòria és la formació d'una borsa per cobrir les vacants, baixes i/o necessitats de personal auxiliar tècnic educatiu encarregat de donar suport i col·laborar en l'atenció i cura de l'alumnat amb necessitats educatives especials que assisteixen a l’Escola Infantil municipal de 1r. cicle (0-3 anys) Es Nieró.

La finalitat de crear la borsa és poder formalitzar, amb les persones que la integrin, contractes en qualsevol modalitat de durada determinada prevista i amb subjecció a la legislació vigent. Formalitzat el contracte, s'han de respectar les limitacions que estableixen l'article 15 i la disposició addicional quinzena de l'Estatut dels treballadors pel que fa a la durada màxima i l'encadenament de contractes.