Modificació ordenança fiscal taxa per parades, llocs de venda, espectacle o atraccions, situats en terrenys d'ús públic


Source URL: https://ajalaro.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/modificacio-ordenanca-fiscal-taxa-parades-llocs-de-venda