Impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana


Source URL: https://ajalaro.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/impost-sobre-increment-de-valor-dels-terrenys-de-naturalesa