18 °C

Visor d'Urbanisme d'Alaró

Amb aquest visualitzador podeu consultar les Normes Subsidiàries vigents del municipi d'Alaró (Aprovació definitiva 17.10.2003; BOIB núm. 156 de l'11.11.2003) i el Catàleg d'elements i espais protegits d'Alaró (Aprovació definitiva 26.10.2018; BOIB núm. 134 de l'27.10.2018). Podeu conèixer la classificació i qualificació del sòl; així com les característiques mínimes d'edificació de la zona que us interessi.
 
La cartografia i dades que es poden consultar amb aquest visualitzador només s’ofereixen a títol informatiu i no tenen caràcter normatiu, ni de certificació. A efectes jurídics cal recórrer a la documentació aprovada i publicada als butlletins oficials corresponents. La documentació oficial únicament serà lliurada per l'Ajuntament d'Alaró; prèvia sol·licitud de l'interessat. 
 
En sòl rústic, la informació cartogràfica i alfanumèrica ha de ser ampliada amb la normativa del Pla Territorial de Mallorca.