19 °C

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

El pla aposta per augmentar el protagonisme dels vianants i fer un ús més racional de l’espai públic.

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d’Alaró és un document tècnic encarregat per l'ajuntament i elaborat per la Consultoria de Mobilitat i Transport CINESI amb l’objectiu principal de dissenyar un sistema de mobilitat més eficaç, segur, pacificat i coherent amb el medi ambient.

El pla s'ha desenvolupat en tres fases correlatives al llarg dels anys 2016, 2017 i 2018. La fase prèvia anava adreçada a analitzar i diagnosticar la situació actual, els punts forts i febles de la xarxa viària i la tipologia de desplaçaments i d’usuaris.

La segona fase, «a cavall» entre la diagnosi i la definició de propostes, va consistir en l’organització de tota una sèrie de reunions temàtiques amb agents locals, orientades a la captació de les diferents sensibilitats, opinions i preocupacions de la població.

I finalment, la tercera fase ha consistit en l’elaboració de les propostes d’actuació que han perseguit els següents objectius

Cercar un model de mobilitat equilibrat i respectuós amb el medi ambient.

Dotar de protagonisme al vianant i un ús més racional de l’espai públic.

Potenciar el transport públic i altres modes més eficients energèticament.

Reduir l‟ús del vehicle privat a l’hora d’efectuar desplaçaments interns, especialment els de curta-mitja distància.

Entre les moltes mesures concretes proposades per l’equip tècnic de CINESA hi ha:

La implantació de nous guals i passos per a vianants

Actuacions de millora a les voreres, especialment les noves, que hauran de tenir una amplària lliure igual o superior a 1,8 metres

L’establiment de plataformes úniques mixtes en aquells carrers que compten amb rigoles i tenen una amplària que no permet separar el flux de vehicles i vianants

O l’establiment de camins escolars

El pla estableix per a cada mode de mobilitat uns terminis d’aplicació orientatius, adaptats a cadascuna de les directrius així com de les actuacions plantejades, ja sigui per a l’execució per part de l’Ajuntament o per altra administració o agent competent. S’estableixen tres terminis tipus:


• Curt termini: 0-3 anys • Mitjà termini: 4-6 anys • Llarg termini: 7-9 anys